ABOUT
CONTRIBUTIONS
TEAM
CONTACT
STORIES
IN PICTURES
RURAL COMMENTARY
IN FILM
EVENTS

The TRIP TeamIndranil Sarkar
Founder

Founder

Indranil Sarkar

Storytellers

Prajwal Bhat

Indranil Sarkar

Rahul Menon

Ankit Singh

Karthik Rajagopal

Anirban Paul

Bhuma Meghana

Nayan Anand

Pritukirti Pratyush

Aaryan Tandon

Shivani Singh

Edit

Rounak Bose

Anirban Paul

Karthik Rajagopal

Prajwal Bhat

Divya Kilikar

Creatives

Anirudh Mukherjee

Shalini Raman

Malvika Menon

Prakhar Agnihotri

Manas Mishra

Vasabdatta Sen

Events

Alaka Padinjatel Shaji

Padma Chelikani

Bhuma Meghana

Nishmitha Biliya

Deeksha Bhat

Lochan Khullar

Craig D’Souza

Shreya Job

Neha Nandakumar

Public Relations

Rakshan Kalmady

Shalini Raman

Sharanam Shetty

Nadia Narayanan

Social Media

Medha Jha

Deeksha Bhat