ABOUT
CONTRIBUTIONS
TEAM
CONTACT
STORIES
IN PICTURES
RURAL COMMENTARY
IN FILM
EVENTS

Founder: Indranil Sarkar

TRIP Core

 

Storytellers

Prajwal Bhat
Indranil Sarkar
Rahul Menon
Ankit Singh
Karthik Rajagopal
Anirban Paul
Bhuma Meghana
Nayan Anand
Pritukirti Pratyush
Aaryan Tandon
Shivani Singh

Edit

Rounak Bose
Anirban Paul
Karthik Rajagopal
Prajwal Bhat
Divya Kilikar

Creatives

Anirudh Mukherjee
Shalini Raman
Malvika Menon
Prakhar Agnihotri
Manas Mishra
Vasabdatta Sen

Events

Alaka Padinjatel Shaji
Padma Chelikani
Bhuma Meghana
Nishmitha Biliya
Deeksha Bhat
Lochan Khullar
Craig D’Souza
Shreya Job
Neha Nandakumar

Public Relations

Rakshan Kalmady
Shalini Raman
Sharanam Shetty
Nadia Narayanan

Social Media

Medha Jha
Deeksha Bhat